حمیدرضا بیدقی
گرافیست و تصورساز بین المللی
نمایش دوره بر اساس حمیدرضا

بیوگرافی