فرشاد شهلایی
طراح جلوه های ویژه بصری
نمایش دوره بر اساس فرشاد

بیوگرافی