021-86014395
contact@college.tsoa.ir . امروز ۰۸ /اسفند /۱۳۹۸

آموزشگاه خط سوم هنر (اعلامه)

مهلت ثبت نام این دوره به پایان رسیده است، در صورت تمایل به تشکیل مجدد این دوره، بصورت رایگان ثبت نام کنید و این دوره را رزرو نمایید.

در صورتی که درخواست ها به حدنصاب برسد این دوره مجددا برگزار می گردد.